درباره ما

 • یک آدم فکر می کنه آدم خوشبختیه
 • شاده چون می دونه که شادی از نگاه ما به مسایل ناشی می شه نه الزاما از عوامل بیرونی
 • در زندگی مدل خاص خودش رو داره : تقلید نمی کنه
 • می دونه چی می خواد توی زندگیش ولی جرات این رو هم داره که هر لحظه که لازم بود این خواسته رو تازه کنه
 • مسئول همه چیز زندگیشه . دنبال مقصر نمی گرده
 • موجود خلاقی هست. زندگیش پر از اتفاق های ساده اما هیجان انگیزه.
 • بین خریدن و ساختن ترجیح میده بسازه
 • چیزهای زیادی می دونه، حتی چیزهای غیر معمول و ظاهرا نامرتبط !
 • ظاهرش براش مهمه. تیپ، قیافه و بدنش رو دوست داره و مواظبشونه ولی خوبی و بدی اش رو با الگوهایی که سعی می کنن بهش معرفی کنن نمی سنجه.
 • ورزش می کنه و سلامته
 • دوست های رنگی رنگی داره – موجود اجتماعی هست اما اگر لازم شد بلده خودش به تنهایی هم شاد باشه
 • چیزهای مهم زندگیش همیشه مهمه براش ! ارزشهاش یادش نمی ره
 • بخشنده است . خوبی ها و خوشحالیاشو تقسیم می کنه با آدم ها
 • !بدی ها رو هم یادش میره
 • زیاد کمک می کنند چون اینکار شادترش می کنه
 • قوی هست . نمی ترسه
 • دلیل های خوشبختی و خوشحالیشو می دونه. مزیت هایی که داره و معجزه هاشو
 • پر از انرژی و مثبته
 • نگران تغییر نیست. از تغییر استقبال می کنه